ปี 2562 ไทย ระบบการดูแลสุขภาพ อันดับ 6 จาก 89 ประเทศ ค่าดัชนี 67.99 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/10/2562