ปี 62 ไต้หวัน ระบบการดูแลสุขภาพ ดี ที่สุดในโลก ค่าดัชนี 67.99 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/10/2562