การได้รับฝุ่น PM 2.5 เสี่ยง เป็นโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ้น 13%

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/10/2562