30 ก.ย. 2562 กรุงเทพฯ คุณภาพอากาศแย่ อันดับ 2 ของโลก ค่่าฝุ่น 179 USAQI

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/10/2562