รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล และนายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 6(38)/2562 เกี่ยวกับร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยเป็นอะไรได้บ้าง เป้าหมายการดำเนินงาน (ร่าง) แผนการจัดหารายได้ และผลการดำเนินงานของสวนดุสิตโพล วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/09/2562