ปี 2562 คนไทย บริจาคเงินเพื่อการกุศล อันดับ 22 ของโลก ค่าดัชนี 53 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/09/2562