ปี 2562 ชาวเยเมนบริจาคเงินเพื่อการกุศล น้อยที่สุดในโลก ค่าดัชนี 2 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/09/2562