ปี 2562 ชาวพม่าบริจาคเงินเพื่อการกุศล มากที่สุดในโลก ค่าดัชนี 88 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/09/2562