ปี 2562 คนไทย ใจบุญ อันดับ 61 ของโลก ค่าดัชนี 34 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/09/2562