ปี 2562 ชาวเยเมน "ใจบุญ" น้อยที่สุดในโลก ค่าดัชนี 16 จากคะแนนเต็ม 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/09/2562