โรคที่มากับฤดูฝน 1 ม.ค. - 21 พ.ค. 2562 คนไทย เป็นโรคปอดบอม 96,084 ราย เสียชีวิต 79 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/09/2562