ตั้งแต่ปี 2556 -2560 "เด็กไทย" 0-19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวม17,634 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
12/09/2562