60 ประเทศ และเขตปกครองทั่วโลก ออกกฎหมาย ห้าม"ตบตีเด็ก"

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/09/2562