ปี 2494-2561 "ไทย" เผชิญ พายุหมุนเขตร้อน รวมทั้งสิ้น 197 ครั้ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/09/2562