1 ม.ค. - 7 พ.ค. 62 คนไทย เป็นไข้หวัดใหญ่ 152,185 ราย เสียชีวิต 10 ราย สูงกว่าปี 61 3 เท่า

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/09/2562