ปี 2562 ลิทัวเนีย ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป อัตราฆ่าตัวตาย "สูง" ที่สุดในโลก 31.9 คน จาก100,000 คน เฉลี่ยปีละ 894 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/08/2562