ปี 2562 ไทย ค่าโดยสารเเท็กซี่ "ถูก" เป็นอันดับ 3 ของโลก 1.6 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 50 บาท ต่อระยะทาง 5 กม. แรก

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/08/2562