ปี 2562 ไทย ปัญหาอาชญากรรมรุนแรง อันดับ 67 ของโลก ค่าดัชนี 41.29 จากคะแนน 100

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/08/2562