"ไทย" มี "น้ำ" ไหลลงใต้ดินปีละมากกว่า 100,000 ล้าน ลบ.ม.

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/08/2562