ไทยนำน้ำบาลมาใช้ได้เพียงปีละ 15,000 ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณ 1.1 ล้านล้าน ลบ.ม.

วัชระ ประสาทแก้ว     
11/08/2562