"ไทย" ปริมาณน้ำบาดาล 1.1 ล้านล้าน ลบ.ม. มากกว่าแหล่งน้ำผิวดินถึง 24 เท่า

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/08/2562