"ภัยแล้ง" คุกคาม 1 ใน 3 ของคนทั่วโลก หรือ 2.6 พันล้านคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/08/2562