ปี 2558 เขื่อนลำตะคอง ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 80 ล้าน ลบ.ม. 4 ส.ค. 62 ปริมาณน้ำ 118.48 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45%

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/08/2562