ปี 2558 เขื่อนป่าสักฯ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 39 ล้าน ลบ.ม.และ 1 ส.ค. 62 ปริมาณน้ำ 34 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 4%

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/08/2562