ปี 2559 เขื่อนศรีนครินทร์ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 11,915 ล้าน ลบ.ม. 31 ก.ค. 62 ปริมาณน้ำ 13,475 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 76%

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/08/2562