ปี 2559 เชื่อนสิริกิต์ ปริมาณน้ำน้อยที่สุด 3,118 ล้าน ลบ.ม. คิดเป้น 32.82% 22 ก.ค 62 ปริมาณน้ำ 3,323 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35%

วัชระ ประสาทแก้ว     
29/07/2562