ปี 2559 เขื่อนภูมิพลปริมาณน้ำน้อยที่สุด 3,922 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 30.99% และ 22 ก.ค. 62 ปริมาณน้ำ 4,607 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 34%

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/07/2562