รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการแจ้งที่ประชุมทราบ และ นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(36)/2562 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรกิจสารสนเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ผลการดำเนินงานของฝ่ายสารสนเทศสาธารณะ ผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาองค์กร ประจำเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม 2562 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล รอบที่ 1 ปี 2563 ผลการดำเนินงานของฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ประจำเดือนกรกฎาคม 2562ผลการดำเนินงานของฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ประจำเดือนมิถุนายน 2562 การดำเนินงานของร้าน Poll cafe วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 - 17:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/07/2562