ปี 2562 กรุ่งเทพมหานคร รถมากที่สุดในไทย 10.49 ล้านคัน อันดับ 2 ชลบุรี 1.60 ล้านคัน และอันดับ 3 เชียงใหม่ 1.48 ล้านคัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/07/2562