ปี 2561 คนไทย เบี้ยวค่าปรับใบสั่ง มากถึง 83% ประมาณ 11.86 ล้านราย จาก13.52 ล้านราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/07/2562