ปี 2562 ไทย ค่าแรงขั้นต่ำ อันดับ 73 ของโลก 1.24US$/ชม. หรือ 38.50 บาท/ชม.

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/07/2562