ณ วันนี้ 109 ประเทศ จาก 195 ประเทศ "ไม่มี" การเกณฑ์ทหาร

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/07/2562