ณ วันนี้ กว่า 33 ประเทศ อนุญาตให่ใช้กัญชาทางด้านการแพทย์

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/07/2562