รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล เป็นประธานและผู้ดำเนินรายการเวทีการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ทำอย่างไรโพลจึงจะแม่น” โดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีความเป็นมืออาชีพของสวนดุสิตโพล จำนวน 10 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.

วัชระ ประสาทแก้ว     
04/07/2562