ปี 2488 ซาอุดิอาระเบียจัดตั้ง...กระทรวงกิจการฮัจญ์และอุมเราะะห์(Ministry of Haj and Umra) เพื่อคอยดูแลสุขภาพทุกข์ของผู้มาแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ที่มีมากกว่าปีละ 2 ล้านคน ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/06/2562