ปี 2559 สหรัฐอาหรับเอมิเตส์ จัดตั้ง กระทรวง แห่งความอดกลั้น (Ministry of State for Tolerance) เพื่อปลูกฝังความอดกลั้นและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/06/2562