นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวน 5 ท่าน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ท่าน และนางสาวมุทิตา สร้อยเพชร ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศสาธารณะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโพล ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/06/2562