รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิต และนายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 3(35)/2562 โดยเรื่องสืบเนื่องการประชุม การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การติดตามงานเรื่อง การพัฒนางานวิเคราะห์และสังเคราะห์ และงานวิจัย (R2R) นำเสนอโครงการติดตามงานวิเคราะห์และสังเคราะห์ และงานวิจัย R2R โครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยกิจกรรม 5ส และผลการดำเนินกิจกรรม 5ส เป็นรายเดือน เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา สรุปการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล และผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ เรื่องอื่นๆ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/06/2562