สวนดุสิตโพลร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท จัดทำโครงการ “สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมแรลลี่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ทางรถยนต์เส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานให้เกิดความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/06/2562