เลือกตั้ง 2562 ไทย ส.ส. หญิงได้รับเลือก 76 คน หรือ 14% รัฐบาลที่มี ส.ส. หญิงมากที่สุด รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 79 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/06/2562