สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีเพียง 3 จาก 28 ชุด "อยู่ครบวาระ"

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/06/2562