ปี 2559 ส.ส. ฝ่ายค้านเกาหลีใต้ อภิปรายติดต่อกัน "นาน" ที่สุดในโลก 115 ชั่วโมง หรือ 6 วัน

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/06/2562