ส.ส. สภานภาพ ส.ส ในการเลือกตั้ง 2562 ชาย 418 คน คิดเป็น 84% หญิง 76 คน คิดเป็น 15% ส.ส เพศทางเลือกจากพรรคอนาคตใหม่ 4 คน คิดเป็น 1%

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/05/2562