การศึกษา ส.ส. ในการเลือกตั้ง 2562 ปริญญาโทร 309 คน คิดเป็น 62% ป.ตรี 127 คน คิดเป็น 25% ป.เอก 48 คน คิดเป็น 10% และต่ำป.ตรี 14 คน คิดเป็น 3%

วัชระ ประสาทแก้ว     
27/05/2562