กินอาหารเหลือทำให้ "โลกร้อน"เพราะเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 8% ขยะเศษอาหารทำให้เกิดก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งส่งผลต่อภาวะโลกร้อนมากว่า คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 25 เท่า

วัชระ ประสาทแก้ว     
22/05/2562