โลกร้อน...หากไม่คลี่คลาย ปี 2050 คนทั่วโลกต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน 140 ล้านคน เพราะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/05/2562