ภาวะโลกร้อน ณ วันนี้ แมลงวันเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว ทำให้ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในปี พ.ศ. 2623

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/05/2562