ลดโลกร้อน ทำอย่างไร ปี 2573 ลดการใช้ถ่านหิน 2 ใน 3 ปี 2593 ต้องยุติการใช้ "ถ่านหิน"

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/05/2562