ภาวะโลกร้อนทำให้ปี 2100 ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 30 ซม.

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/05/2562