การลดโลกร้อน ณ วันนี้ ทั่วโลกใช้งบประมาณพัฒนาพลังงานสีเขียว ปีละ 5 แสนล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/05/2562